• 0000042325_WP_DKS_basic

  Artikel Nr. 042325

  WP DKS

  Snel afbindende dichtspachtel

  Kleur: WP DKS | 0423

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ca. 1,9 kg/ltr
  Consistentie taai plastisch tot spachtelbaar
  Waterdosering 10 - 14% komt overeen met 2,5 - 3,5 ltr/25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Waterdichte, snelle reparatie van beschadigingen en lekkage
  • Voeg- en oppervlaktespachtel
  • Het maken van een afdichtingskim
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem

  Eigenschappen

  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Snel afbindend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

     

    Grondering voor onbehandelde ondergronden

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Hechtprimer

    Het materiaal als een slurry als aanbrandlaag aanbrengen.

     

    Instandhouding van beschadigingen en onvolkomenheden

    Het materiaal als spachtel in de verse aanbrandlaag eventueel in meerdere lagen aanbrengen.

    Laagdikte één laag < 50 mm

    De volgende laag kan worden aangebracht vanaf de voorgaande niet meer kan worden beschadigd

     

    Opzetten afdichtingskim

    Het materiaal ter plaatse van de wand-/vloeraansluiting nat-in-nat in de aanbrandlaag opzetten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • plamuren / met spaan / voegen / afdichtingskim
   • Mengapparaat, spaan, troffel, schuurbord

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte Ca. 1,7 kg/m als afdichtingskim

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.